Articles | Volume 64, issue 1
https://doi.org/10.5194/aab-64-45-2021
https://doi.org/10.5194/aab-64-45-2021
Original study
 | 
05 Feb 2021
Original study |  | 05 Feb 2021

The anti-Müllerian hormone gene's second exon is associated with the reproductive performance of Jinghai Yellow chickens

Yulin Wu, Manman Shen, Xuemei Yin, Yanjun Duan, Shanshan Zhang, Hao Ding, Lan Chen, Tao Zhang, Genxi Zhang, and Jinyu Wang

Viewed

Total article views: 993 (including HTML, PDF, and XML)
HTML PDF XML Total BibTeX EndNote
810 166 17 993 12 13
  • HTML: 810
  • PDF: 166
  • XML: 17
  • Total: 993
  • BibTeX: 12
  • EndNote: 13
Views and downloads (calculated since 05 Feb 2021)
Cumulative views and downloads (calculated since 05 Feb 2021)

Viewed (geographical distribution)

Total article views: 1,125 (including HTML, PDF, and XML) Thereof 1,125 with geography defined and 0 with unknown origin.
Country # Views %
  • 1
1
 
 
 
 
Latest update: 02 Jun 2023